Predaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský Mikuláš Продажа культурно-социальный центр REDUTA, Липтовски Микулаш Vendita - REDUTA - centro culturale e sociale , Liptovský Mikuláš

Lokalita: Liptovský Mikuláš

cena v RK

659 m²

Úžitková plocha: 918,0 m²

ID: 29138

 
Predaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský MikulášPredaj - REDUTA - kultúrne a spoločenské centrum , Liptovský Mikuláš

Charakteristiky

 • Stav nehnuteľnosti:po kompletnej rekonštrukcii
 • Elektrická prípojka:áno
 • Vodovodná prípojka:áno
 • Kanalizačná prípojka:áno
 • Spôsob kúrenia:ústredné plynové
 • Vek stavby:viac ako 50 rokov
 • Stavebný materiál:tehla
 • Energetický certifikát:nie je k dispozícii
 • Podnikateľský objekt obsahuje:kuchynka
 • Typ podnikateľského objektu:prevádzky
 • Typ prevádzky:reštaurácia
 • sk
 • en
 • de
 • es
 • fr
 • hu
 • it
 • pl
 • ru

Popis nehnuteľnosti

Radi Vám chceme predstaviť nebytový priestor multikultúrneho a spoločenského centra Reduta, ktorej predaj exkluzívne zastrešuje sieť realitných kancelárií REALITY ALPIA pobočka Liptovský Mikuláš.


Nehnuteľnosť, v ktorej sa nachádza uvedený nebytový priestor má pre okresné mesto Liptovský Mikuláš nielen historický, ale hlavne kultúrno spoločenský význam, ktorý prinášal pre občanov celého Liptova.

 

- VIRTUÁLNA PREHLIADKA -

 

Budova sa nachádza v tesnej blízkosti centra mesta Liptovský Mikuláš a nebytový priestor je prístupný viacerými vchodmi a to zo severnej, južnej a západnej strany. Nebytový priestor sa nachádza v budove, ktorá je stavebne priamo spojená s budovou Liptovského múzea. Obidve budovy majú spoločné veľké nádvorie, kde sú možnosti poriadania mnohých propagačných alebo kultúrno-spoločenských podujatí.
Na severnej strane, kde je hlavný vchod do nebytového priestoru z ul. 1.mája, sa nachádza mestské parkovisko.
Na južnej strane je prístup na neplatené parkovisko pre zhruba 5 osobných vozidiel a zo západnej strany je prístup na nádvorie.

 

Vek stavby a opotrebenie:
Vek nebytovej budovy a nebytového priestoru v nej, je určený na základe údajov uvedených v znaleckom posudku z r.2009 v ktorom je uvedené, že začiatok pôvodnej klenbovej časti bol daný do užívania v roku 1880 (doklad o veku sa nezachoval, ide o odborný odhad). Prístavba z južnej a západnej strany je z roku 1932.
Na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky z r. 2012 bola nebytová budova "Reduta" vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V tomto roku bola povolená prístavba a stavebné úpravy budovy kultúry a osvety so zmenou účelu na multikultúrne a spoločenské centrum Reduta, ktorej súčasťou sú aj reštauračné zariadenia a vybavenie.

Nebytový priestor je udržiavaný na veľmi dobrej úrovni. Priestor bol kompletne zrekonštruovaný a zmodernizovaný. Stavebnými úpravami a s nadštandardným vybavením získal nové dispozičné členenie s novými konštrukčnými prvkami.

 

Dispozičné riešenie:
Nebytový priestor je situovaný na 2. NP (1.poschodí) nebytovej budovy, na ulici 1. mája.
Budova je napojená na inžinierske siete: verejný vodovod, kanalizácia, plynovod a rozvod elektrického prúdu 380/220 V.
Hlavný vchod do nebytového priestoru je zo severnej strany z ulice 1. mája cez vnútorné schodisko. Zo západnej strany je vedľajší vchod pre zamestnancov vonkajším dreveným schodiskom. Z južnej strany bol vytvorený nový vstup cez oceľové schodisko a krytú pavlač.
Nebytový priestor multikultúrne a spoločenské centrum Reduta, pozostáva z reštauračnej a kaviarenskej časti so spoločenskou sálou a výrobnej časti so skladmi a zázemím pre zamestnancov.
Z vedľajšieho vstupu zo západnej strany je prístup cez schodisko, v podkrovnom priestore je riešená strojovňa vzduchotechniky.

 

Technické riešenia:
Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere sú hliníkové s presklením. Vykurovanie je ústredné, teplovodné, v spoločenskej sále a kaviarni podlahové, v ostatných priestoroch sú radiátory. Zdrojom ústredného kúrenia sú 3 ks plynových kotlov o výkone 45 kW. Nebytový priestor má samostatný rozvod plynu do technickej miestnosti a do kuchyne ku spotrebičom z oceľový rúr. V objekte sú rozvody vody vedené z polypropylénových rúr. Zdrojom TÚV je plynový stojatý zásobník, kde je príprava aj na solárne panely. V objekte sú tri požiarne hydranty s požiarnym rozvodom vody. Z kuchyne je kanalizácia napojená cez lapač tukov. Objekt je vybavený svetelnou a motorickou elektroinštaláciou s automatickými ističmi. Všetky priestory sú vetrané prirodzene oknami alebo nútene vzduchotechnikou s rekuperačnými jednotkami.

 

V prípade záujmu, Vám vieme poskytnúť po dohode na osobnom stretnutí podrobnejšie informácie a zodpovedať na vaše vzniknuté otázky.

Представляем Вам нежилое помещение мультикультурного и социального центра Редута, продажей которого занимается сеть агентств недвижимости REALITY ALPIA филиал Липтовски Микулаш.


Имущество, в котором находится указанное нежилое помещение, имеет не только историческое, но и культурное и социальное значение для районного города Липтовски Микулаш, которое оно принесло жителям всего Липтова.

 

Здание расположено недалеко от центра Липтовски-Микулаша, и в нежилое помещение можно попасть несколькими входами с северной, южной и западной сторон. Нежилое помещение расположено в здании, которое конструктивно напрямую связано со зданием Липтовского музея. Оба здания имеют общий большой внутренний двор, где есть возможности для проведения многих рекламных, культурных и общественных мероприятий.
С северной стороны, где главный вход в нежилую зону с ул. 1 мая есть городская парковка.
С южной стороны есть доступ к бесплатной парковке примерно на 5 автомобилей, а с западной стороны есть выход во двор.

 

Возраст постройки и износа:
Возраст нежилого здания и нежилых помещений в нем определяется на основании данных, приведенных в экспертном заключении от 2009 г., в котором указано, что начало первоначальной сводчатой ​​части введено в эксплуатацию в 1880 г. (доказательство возраста не сохранилось, ). Пристройка с южной и западной стороны датируется 1932 годом.
На основании решения Управления памятников Словацкой Республики от В 2012 году нежилой дом «Редута» был объявлен памятником культуры национального значения. В этом году разрешены расширение и строительная модификация здания культуры и просвещения с изменением целевого назначения на поликультурный и социальный центр «Редута», в который также входят ресторанные помещения и оборудование.

Нежилые помещения поддерживаются на очень хорошем уровне. Пространство было полностью отремонтировано и модернизировано. За счет конструктивных доработок и сверхстандартного оборудования он приобрел новую компоновку с новыми конструктивными элементами.

 

Планировочное решение:
Нежилое помещение находится на 2-м (1-м) этаже нежилого здания по улице 1. мая.
Здание подключено к инженерным сетям: общего водопровода, канализации, газопровода и электроснабжения 380/220 В.
Главный вход в нежилую часть с северной стороны с улицы 1. mája через внутреннюю лестницу. С западной стороны боковым входом для сотрудников является наружная деревянная лестница. С южной стороны был создан новый вход через стальную лестницу и крытое крыльцо.
Нежилое пространство, мультикультурный и социальный центр «Редута», состоит из ресторанно-кафе с общественным залом и производственной части со складскими помещениями и помещениями для сотрудников.
Из бокового входа с западной стороны есть доступ по лестнице, на чердаке есть машинное отделение кондиционера.

 

Технические решения:
Окна пластиковые с изоляционными стеклопакетами. Входная дверь выполнена из алюминия с остеклением. Отопление центральное, водяное, в холле и этаже кафе, в остальных помещениях радиаторы. Источником центрального отопления являются 3 газовых котла мощностью 45 кВт. Нежилое помещение имеет раздельную разводку газа в техническое помещение и на кухню к металлотрубным приборам. В здании есть водопровод из полипропиленовых труб. Источником ГВС является газовый бак-аккумулятор, где также есть подготовка для солнечных батарей. В здании имеется три пожарных гидранта с разводкой противопожарной воды. Из кухни канализация подключена через жироуловитель. Здание оборудовано световой и моторной проводкой с автоматическими выключателями. Все помещения вентилируются естественным путем через окна или принудительно с помощью кондиционеров с рекуперативными установками.

 

- Виртуальный тур -

Vorremmo presentarvi lo spazio non residenziale del centro multiculturale e sociale Reduta, la cui vendita è coperta esclusivamente dalla rete dell'agenzia immobiliare REALITY ALPIA, filiale di Liptovský Mikuláš.


La proprietà in cui si trova detto spazio non residenziale ha un significato non solo storico ma anche culturale e sociale per la città distrettuale di Liptovský Mikuláš, che porta ai cittadini di tutta Liptov.

 

L'edificio si trova vicino al centro di Liptovský Mikuláš e lo spazio non residenziale è accessibile da diversi ingressi dai lati nord, sud e ovest. Lo spazio non residenziale si trova in un edificio strutturalmente collegato direttamente all'edificio del Museo Liptov. Entrambi gli edifici condividono un ampio cortile, dove si possono organizzare numerosi eventi promozionali o culturali e sociali.
Sul lato nord, dove si trova l'ingresso principale dell'area non residenziale da ul. Il 1 maggio c'è un parcheggio cittadino.
Sul lato sud si accede ad un parcheggio gratuito per circa 5 auto e sul lato ovest si accede al cortile.

 

Età di costruzione ed esigenze:
L'età dell'edificio non residenziale e dello spazio non residenziale non lo è, è determinata sulla base dei dati riportati nella perizia del 2009, in cui si afferma che l'inizio della parte originaria della volta è stato messo in uso nel 1880 (prova di età non è stata conservata, stima). L'estensione dal lato sud e ovest risale al 1932.
Sulla base della decisione dell'Ufficio dei monumenti della Repubblica slovacca di Nel 2012 l'edificio non residenziale "Reduta" è stato dichiarato monumento culturale nazionale. Quest'anno sono stati consentiti l'ampliamento e le modifiche costruttive dell'edificio della cultura e dell'illuminazione, con il cambio di destinazione al centro multiculturale e sociale Reduta, che comprende anche strutture e attrezzature per la ristorazione.

Lo spazio non residenziale è mantenuto ad un livello molto buono. Lo spazio è stato completamente ristrutturato e modernizzato. Attraverso modifiche costruttive e dotazioni superiori allo standard, ha ottenuto un nuovo layout con nuovi elementi costruttivi.

 

Soluzione di layout:
Lo spazio non residenziale si trova al 2° piano (1° piano) di un edificio non residenziale, in via 1. mája.
L'edificio è collegato alle reti di ingegneria: rete idrica pubblica, fognatura, gasdotto e distribuzione di energia elettrica 380/220 V.
L'ingresso principale all'area non residenziale è dal lato nord dalla strada 1. mája attraverso la scala interna. Dal lato ovest, l'ingresso laterale per i dipendenti è una scala esterna in legno. Dal lato sud è stato realizzato un nuovo ingresso tramite scala in acciaio e portico coperto.
Lo spazio non residenziale, il centro multiculturale e sociale Reduta, è composto da una parte ristorante e caffetteria con sala sociale e da una parte produttiva con magazzini e strutture per i dipendenti.
Dall'ingresso laterale dal lato ovest si accede tramite una scala, nel sottotetto è presente una sala macchine di aria condizionata.

 

Soluzioni tecniche:
Gli infissi sono in plastica con doppi vetri isolanti. La porta d'ingresso è in alluminio con vetri. Il riscaldamento è centralizzato, acqua calda, nella sala comune e al piano bar, nelle altre zone ci sono i termosifoni. La fonte del riscaldamento centralizzato è 3 caldaie a gas con una potenza di 45 kW. Il locale non residenziale ha distribuzione gas separata al locale tecnico e alla cucina agli elettrodomestici in tubo d'acciaio. L'edificio ha tubi dell'acqua realizzati con tubi in polipropilene. La fonte di ACS è un serbatoio di accumulo del gas, dove è presente anche la predisposizione per i pannelli solari. Nell'edificio sono presenti tre idranti antincendio con distribuzione dell'acqua antincendio. Dalla cucina, la fogna è collegata tramite un sifone. L'edificio è dotato di cablaggio luce e motore con interruttori automatici. Tutti gli ambienti sono ventilati naturalmente da finestre o forzati da aria condizionata con unità di recupero.

 

- Tour virtuale -

 

In caso di interesse e domande, possiamo fornirti informazioni più dettagliate previo accordo di persona.

Dátum poslednej aktualizácie: 07.04.2022

Kontakt

Chcem viac informácií
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, telefón, e-mail) v informačnom systéme prevádzkovateľa, Realitná kancelária ALPIA, za účelom vypracovania ponuky na dobu neurčitú.

Mám lepšiu ponuku
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, telefón, e-mail) v informačnom systéme prevádzkovateľa, Realitná kancelária ALPIA, za účelom vypracovania ponuky na dobu neurčitú.

Podobné nehnuteľnosti

Vlašky komerčné
na predaj ID: 29600 34 m²
od 235 € mesačne 2 198,05 €/m² 74 294,00 €
NOVÉ
Vlašky komerčné
na predaj ID: 29598 68 m²
od 469 € mesačne 2 179,29 €/m² 148 192,00 €
NOVÉ

 • fingo